بازرسی فنی

شرکت صنعت نفت رایبد آماده خدمت رسانی در زمینه بازرسی فنی در موارد زیر می باشد:

  • سیستم های میترینگ و پرووینگ
  • محموله های نفتی
  • مخازن ذخیره
  • جایگاه های سوخت