جریان سیالات

روش‌های معمول اندازه‌گیری جریان سیال کدام‌اند؟

/fluid-flow-measurement-methods
دو شیوه معمول در اندازه‌ گیری جریان سیال : روش اندازه‌ گیری دینامیک- اندازه‌ گیری حجم یا جرم مایعات و یا گاز منتقل شده به روش مستقیم . روش اندازه‌ گیری استاتیک- اندازه‌ گیری حجم مایعات منتقل شده به روش غیر مستقیم