مخزن

جدول ضرایب اصلاح دما برای بدنه مخازن

/cts-table
جدول ضرایب اصلاحی دما بر بدنه مخازن ذخیره