اندازی گیری جریان سیال

معرفی فناوری‌های معمول در اندازه‌ گیری جریان سیال

/common-technologies-in-measuring-fluid-flow
با توجه به این‌که تمام روش‌های موجود در اندازه‌ گیری جریان دارای کارایی لازم جهت اندازه‌ گیری جریان سیالات به قصد فروش را ندارند، متناظر و متناسب با مشخصات فنی مورد نیاز در اندازه‌ گیری کمّی، صرفاً می‌توان به روش‌های شش‌گانه‌ زیر اشاره نمود: