جریان سیال

معرفی فناوری‌های معمول در اندازه‌ گیری جریان سیال

/common-technologies-in-measuring-fluid-flow
با توجه به این‌که تمام روش‌های موجود در اندازه‌ گیری جریان دارای کارایی لازم جهت اندازه‌ گیری جریان سیالات به قصد فروش را ندارند، متناظر و متناسب با مشخصات فنی مورد نیاز در اندازه‌ گیری کمّی، صرفاً می‌توان به روش‌های شش‌گانه‌ زیر اشاره نمود:

در انتخاب فناوری بهینه برای اندازه گیری جریان سیال باید به چه معیارهایی توجه کرد؟

/flowmeter-selection-criteria
در این متن می‌خواهیم به معیارهایی انتخاب فناوری بهینه‌ در میترینگ جریان سیال را تبیین بپردازیم. به بیانی، در اجرای پروژه‌های صنعتی، بعد از طی مراحل طراحی مهندسی پروژه، و در مقطع انتخاب تجهیز، لازم است نسبت به پیشنهادات واصله از لحاظ فنی و تطبیق آن با مشخصات فنی پروژه مطالعاتی روی مشخصات فنی تجهیز پیشنهادی انجام و تمام پیشنهادات از لحاظ فنی با هم مقایسه‌ای هم‌سنگ و یک ارزیابی فنی و عادلانه روی آن انجام شود.

روش‌های معمول اندازه‌گیری جریان سیال کدام‌اند؟

/fluid-flow-measurement-methods
دو شیوه معمول در اندازه‌ گیری جریان سیال : روش اندازه‌ گیری دینامیک- اندازه‌ گیری حجم یا جرم مایعات و یا گاز منتقل شده به روش مستقیم . روش اندازه‌ گیری استاتیک- اندازه‌ گیری حجم مایعات منتقل شده به روش غیر مستقیم